Zabezpečenie a sprostredkovanie prepravy osôb, tovaru a batožín a iných služieb do štátov EU
Slovak

SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE, 365 DNÍ V ROKU

Ochrana osobných údajov

Vážení klienti,

rešpektujeme Vaše súkromie a k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne, citlivo a zákonným spôsobom. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany spoločnosti, sú náležite poučení o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou. Riadime sa princípom minimalizácie, a tak získavame od Vás len údaje, nevyhnutne potrebné k zrealizovaniu Vašej objednávky.

 

 Spoločnosť

Mačinec, s.r.o.
962 12 Stožok č.270

IČO: 47 392 991
IČ DPH: SK2023849102

  • Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom prijímania objednávok od Vás-zákazníkov telefonickou, formulárom a/alebo mailovou komunikáciou.

 Účelom spracúvania osobných údajov je

  • zrealizovanie Vašej objednávky (osobná preprava podľa Vašich požiadaviek)
  • vystavenie daňového dokladu pri realizácii platby za služby
  • potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 Zoznam spracúvaných osobných údajov

získavame len tie Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od nás  očakávate. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné  prijať a spracovať Vašu objednávku. Ide o údaje:

 Vaše meno a priezvisko

  • Adresa trvalého bydliska, resp. vyzdvihnutia a cieľová adresa podľa Vašich požiadaviek pri zadaní objednávky
  • Vaše telefónne číslo a telefónne číslo Vašich spolucestujúcich
  • Mailová adresa, pri zadaní objednávky elektronickou poštou

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 

  • Osobné údaje poskytujeme výlučne prepravcom, fyzickým alebo právnickým osobám, spĺňajúcim všetky zákonné požiadavky na prepravcov a taxi služby, s ktorými máme uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, a ktorí sa bezprostredne podieľajú na zrealizovaní Vašej objednávky. Ide o subjekty, ktoré majú rovnaký rešpekt voči Vašim údajom ako my. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám a údaje nezverejňujeme.

 

Podmienky spracúvania

 

  • prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia týkajúce sa spôsobu spracúvania osobných údajov
  • zaväzujeme sa, že budeme s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

 

Odovzdanie osobných údajov mimo EÚ

 

Osobné údaje spracovávame výhradne v rámci EÚ alebo v ďalších krajinách, ktoré zaisťujú ekvivalentnú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov vám prislúchajú niektoré práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy l.macinec@gmail.com (mailto:l.macinec@gmail.com).

 

Máte právo na informácie, ktoré sú už plnené touto informačnou stránkou ohľadom spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní zašleme informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a za akými účelmi.

Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov v prípade, že sa u vás niečo zmení alebo vidíte vaše osobné údaje ako neaktuálne, či neúplné.

Môžete využiť právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že spracovávame nepresné údaje alebo sa domnievate, že vaše údaje spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. Rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania môžete obmedziť napríklad odhlásením zo zasielania obchodných oznámení a aktualít.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý). Ak si budete želať uplatniť toto právo, vymažeme všetky vaše údaje z nášho systému a aj zo systémov dielčích spracovávateľov (tretích osôb) a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme lehotu 30 dní. V niektorých prípadoch je naša spoločnosť viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad evidovaním vystavených daňových dokladov v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktorú nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať na e-mail, z ktorého ste zaslali požiadavku.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak s vašou domnienkou budete kontaktovať najprv nás, aby sme mohli prípadný problém vyriešiť a pochybenie napraviť.

 

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej ďalšej tretej osobe.

 

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť, kontaktujte

nás elektronicky na e-mailovú adresu: l.macinec@gmail.com (mailto:l.macinec@gmail.com).

 

IP adresa, cookies

Používame cookies aby sme pre Vás zabezpečili tú najlepšiu pohodu na našich webových stránkach. Pri prehliadaní našich internetových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, to, ako dlho sa na stránkach zdržíte a ktoré stránky si prehliadate. Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a pre prispôsobenie zobrazenia internetových stránok. Vďaka používaniu cookies vám môžeme ponúkať služby na čo najlepšej úrovni. Naše internetové stránky môžete tiež prehliadať v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať. Údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC. Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby. V zmysle §15 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie.